Breaking News

စာမေးပွဲရလဒ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်(ပထမနှစ်အောင်စာရင်း)

First-Year-19-20

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်(ဒုတိယနှစ်အောင်စာရင်း)

Second-Year19-20

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် (ဒုတိယနှစ်အောင်စာရင်း)

2021-2022အောင်စာရင်း